Alles van De Utrechtse Waarden
Bekijk de agenda
< augustus 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
31
 
 
 
1
2
3
4
32
5
6
7
8
9
10
11
33
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
35
26
27
28
29
30
31
 

Besluiten raadsvergadering Lopik 16 april 2019

Besluiten raadsvergadering Lopik 16 april 2019
Lopik Geplaatst 20 april 2019

U vindt hier o.a. de besluiten betreffende: de nieuwe speeltuin Cabauw, aankoop dorpshuis Benschop en meer...

Bijdrage in investering nieuwe speeltuin Cabauw

De raad heeft unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een bijdrage in de investering van maximaal € 30.000 voor het aanleggen van een speeltuin in Cabauw volgens de gestelde voorwaarden ‘aanpak en uitvoering'. De onderhoudskosten van € 1.500 worden vanaf 2020 structureel in de kadernota opgenomen.

Stichting Cabauw Samen Sterk heeft een bijdrage aangevraagd van € 30.000 voor het aanleggen van een nieuwe speeltuin voor kinderen tot de leeftijd van 6 jaar, kinderen van 6-15 jaar en een voetbalkooi. In totaal bestaat de oppervlakte uit 1980 m² voor de speeltuin en 430 m² voor de voetbalkooi.

De aanvraag voor de speeltuin is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep ‘Speeltuin', die bestaat uit een samenstelling van inwoners uit de kern van Cabauw, buurtvereniging Cabauw en basisschool Gerardus Majella.
De speeltuin en de voetbalkooi worden gerealiseerd rondom de nieuwe eengezinswoningen en appartementen en is onderdeel van het centrumplan Cabauw. De vorige speeltuin was in zijn geheel verwijderd vanwege de bouw van de nieuwe woningen.

De stichting heeft onder andere tot doel een ontmoetingsplaats te zijn voor jong en oud en een kind met een handicap. Als nevendoel wordt genoemd dat de stichting (eenzame) ouderen wil motiveren om te bewegen in de speeltuin. Als de speeltuin minder gaat kosten dan tot nu toe is begroot, wil de stichting van het resterende geld enkele beweegtoestellen voor ouderen plaatsen in een noordelijk gelegen stuk dat nog leeg staat. De stichting heeft een optie op vijf beweegtoestellen die voor een scherpe prijs kunnen worden gekocht.

De stichting heeft de totale kosten voor de inrichting van de speeltuin geraamd op € 192.625,35. Zij heeft actief en met succes het overgrote deel van de benodigde middelen geworven bij subsidieverstrekkers en fondsen. De stichting geeft aan dat wanneer de gemeenteraad besluit om een financiële bijdrage te verstrekken, dan ook Jantje Beton een bedrag beschikbaar zal stellen. Daarnaast stelt de stichting het volgende: mocht bij de aanbesteding blijken dat de inrichtingskosten lager uitvallen dan geraamd, zullen de diverse subsidiebedragen evenredig afnemen.

Beoogd effect

Doel is om met de te realiseren speeltuin in de speel- en bewegingsbehoefte te voorzien van jong en oud, voor alle inwoners van de kernen van de gemeente Lopik. Daarnaast is het de bedoeling om de speeltuin in te richten als een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Aankoop dorpshuis Benschop

De raad heeft unaniem ingestemd met de aankoop van een perceel grond in Benschop, groot 1.052 m2, inclusief de daarop aanwezig opstallen (het dorpshuis Benschop), van de Stichting Dorpshuis Benschop voor een bedrag van € 250.000 kosten koper. De aankoop wordt gedaan nadat de aanbouw van de koelcel en het aanleggen van de zonnepanelen zijn gerealiseerd door de stichting als bouwheer.

Verder heeft de raad unaniem ingestemd met de voorstellen om:

 • vooruitlopend op de aankoop van het dorpshuis Benschop een hypothecaire geldlening van € 250.000 te verstrekken aan de Stichting Dorpshuis Benschop voor het verbouwen van de koelcel, het aanleggen van de zonnepanelen en ter aflossing van lopende hypothecaire leningen van de stichting;
 • een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop en bijkomende kosten van € 255.000;
 • voor de exploitatie van het dorpshuis Benschop in te stemmen met verhuur van het dorpshuis Benschop en het verstrekken van een subsidie aan de Stichting Dorpshuis Benschop;
 • de vanaf 2020 met de aangepaste exploitatie gemoeide baten en lasten te verwerken in de Kadernota 2020 (extra exploitatielasten € 8.150);
 • de lasten in 2019 te verwerken in de Najaarsnota 2019;
 • het MJOP 2019-2029 voor het dorpshuis Benschop vast te stellen en op basis van het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) voor het Dorpshuis Benschop een storting in de voorziening groot onderhoud overige gemeentelijke gebouwen te doen van € 48.563 ten laste van de algemene reserve.

Volgens voorstel gaat de gemeente Lopik het gebouw verhuren aan de Stichting Dorpshuis Benschop via een vijfjarige huurovereenkomst. Met deze geldlening respectievelijk aankoop is de Stichting in staat een toekomstbestendige exploitatie te blijven voeren, zich te richten op de maatschappelijke doelen en bij te dragen aan de energietransitie door verduurzaming van het dorpshuis met zonnepanelen.
Het bestuur hoeft niet meer te reserveren voor het MJOP. Nog belangrijker is dat men geen tijd en energie meer hoeft te steken in het technische gebouwbeheer. Het bestuur kan zich volledig richten op de maatschappelijke functie van het gebouw. Men kan zich nog meer focussen op het inzetten van de opbrengst uit de commerciële activiteiten voor maatschappelijke functies.

Inmiddels is dit een sterke combinatie geworden; door de bedrijfsmatige exploitatie worden inkomsten gegenereerd die ingezet kunnen worden om het gebouw beschikbaar te houden voor de gemeenschap. Het bestuur van de stichting is ervan overtuigd dat ze deze combinatie verder kunnen versterken.
Een bijkomend effect is dat klachten van omwonenden over de losse koelwagens en geluidsoverlast, met de bouw van de koelcel tot het verleden behoren.
Door de aankoop heeft de gemeente Lopik het eigendom verworven van de strategische locatie en opstal in de kern van Benschop.

 

Bestemmingsplan ‘Lopikerpoort' te Lopik

Over het bestemmingsplan ‘Lopikerpoort' is nader overleg met de provincie Utrecht nodig. Het onderwerp wordt daarom op een later moment door de gemeenteraad behandeld.

 

Jaarschijf Openbare Ruimte 2019

De raad heeft unaniem ingestemd met de integrale jaarschijf 2019 voor regulier onderhoud. Het tekort in de begroting van € 450.000 aan onderhoudsbudget voor 2019 wordt toegevoegd aan de begrotingspost ‘Onderhoud wegen, bruggen en straatmeubilair' en van dekking voorzien uit de reserve wegen. Ook is ingestemd met het uitvoeren van de ‘projecten wegen en riool 2019', ‘verbeterprojecten groen' en met de start van de voorbereiding van projecten die voor 2020 en 2021 zijn gepland.

Voor het uitvoeren van de projecten wegen en riool 2019 heeft de raad ingestemd met:

 • het project Reconstructie Uitweg en Sluisweg; hiervoor is een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld;
 • het project Inrichten Vogelzangsekade; hiervoor is een krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld;
 • het project Reconstructie fietspad Damweg; hiervoor is een krediet van € 700.000 beschikbaar gesteld; 
 • de uitbreiding van het project Reconstructie kruisingen Benschop; hiervoor is een krediet van € 140.000 beschikbaar gesteld.

Verbeterprojecten groen 2019

 • De raad heeft ingestemd met de verbeterprojecten groen 2019 en heeft hiervoor een krediet van € 25.000 beschikbaar gesteld.

De raad heeft ingestemd met de start van de voorbereiding van de volgende integrale projecten die volgens de jaarschijven 2020 en 2021 zijn gepland:

a. Reconstructie Oranje Nassaustraat ;
b. Reconstructie Cabauw;
c. Reconstructie Dorp Benschop;
d. Waterproblemen De Gaarden;
e. Reconstructie Hendrik van der Spoelsingel;
f. Reconstructie S.L. van Alterenlaan;
g. Reconstructie parkeerterrein voetbal Polsbroek.

Krediet groot onderhoud binnensportaccommodaties en overige gebouwen, jaarschijf 2019

De raad heeft unaniem een krediet beschikbaar gesteld van € 111.950 voor groot onderhoud van de binnensportaccommodaties en overige gebouwen.

De meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) van de binnensportaccommodaties en overige gebouwen geven een duidelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden per jaar. De kredietaanvraag volgt na een visuele en technische inspectie aan de gebouwen en installaties om de noodzaak en prioritering vast te stellen. Deze inspecties liggen ten grondslag aan het uitvoeren van deze jaarschijf.
Beoogd effect is het in stand houden van de binnensportaccommodaties en overige gebouwen en het waarborgen van de veiligheid voor gebruikers.

Aanbestedingsprocedure accountant 2019 en verder

De raad heeft unaniem gekozen voor de aanbestedingsprocedure voor de accountantsdiensten voor de periode 2019 en verder, zoals voorgesteld in de geheime bijlage. De extra benodigde middelen worden verwerkt in de Kadernota 2020 en de Najaarsnota 2019.

Op dit moment is Verstegen accountants de controlerend accountant van de jaarstukken voor de periode 2015 2018. Het contract met Verstegen eindigt van rechtswege na afloop van de periode. Voor de jaarstukken 2019 en verder moet daarom een keuze gemaakt worden voor de gewenste aanbestedingsprocedure.

Fietsspecialist Panoven

Meer informatie | Gemeente Lopik

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

TriKyRa Licht & Geluid
Fietsspecialist Panoven
De Bruin Entertaiment
ZZpijl
Dierenkliniek IJsselstein