Alles van De Utrechtse Waarden
Bekijk de agenda
< februari 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
5
 
 
 
 
1
2
3
6
4
5
6
7
8
9
10
7
11
12
13
14
15
16
17
8
18
19
20
21
22
23
24
9
25
26
27
28
 
 
 

Besluiten raadsvergadering Lopik 10 juli 2018

Besluiten raadsvergadering Lopik 10 juli 2018
Lopik Geplaatst 11 juli 2018

U vindt hier o.a. de besluiten betreffende: Informatiebeleidsplan, informatieveiligheid ENSIA 2017, rapport archief- en informatiebeheer, inrichtingsplan sociale werkvoorziening, ....

Na de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lopik worden de belangrijkste besluiten en bespreekpunten toegelicht via onderstaand bericht.

 

Informatiebeleidsplan gemeente Lopik 2018-2020 vastgesteld

De raad heeft het Informatiebeleidsplan (IBP) 2018-2020, inclusief de bijbehorende projectenkalender, unaniem vastgesteld. Hiervoor wordt een krediet van € 418.700 beschikbaar gesteld. De structurele lasten van € 219.900 worden vanaf 2019 verwerkt in de begroting 2019-2022.

De gemeente Lopik heeft, net als alle gemeenten in Nederland, steeds te maken
met veranderingen. Veranderingen door technologische ontwikkelingen, door
gewijzigde wetgeving, door het overhevelen van taken vanuit het Rijk naar de
lokale overheid en door wensen en vragen van inwoners en ondernemers.
Door het hebben van een goede informatievoorziening én een goede informatiestructuur, kan de gemeente Lopik haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven optimaliseren. Om grip te krijgen op de informatievoorziening is een Informatiebeleidsplan (IBP) opgesteld. Daarin worden vier thema's, sporen genoemd, beschreven:

  • Spoor 1: De basis op orde;
  • Spoor 2: Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering;
  • Spoor 3: Dienstverlening;
  • Spoor 4: De data-gedreven gemeente Lopik.

Met de uitvoering van het IBP en met name door het uitvoeren van de beschreven
projecten, bereidt de gemeente Lopik zich voor en speelt ze in op wettelijke
verplichtingen en noodzakelijke en gewenste verbeteringen, in eerste instantie op
het gebied van de bedrijfsvoering. Dit creëert een stevig en toekomstbestendig
fundament. Bovendien voorzien de projecten in maatregelen om de informatiebeveiliging op orde te houden.

Rapportage audit informatieveiligheid ENSIA 2017

De raad heeft kennisgenomen van de verantwoordingsrapportage ENSIA 2017 en unaniem ingestemd met de daarin opgenomen prioritering van maatregelen voor 2018.


In de rapportage wordt aangegeven dat de gemeente Lopik verschillende
stappen heeft gezet om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging
Gemeenten (BIG) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook is in dit kader de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) zelfevaluatie uitgevoerd. Hieruit volgden meerdere aandachtspunten voor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de informatie(voorziening) voor de organisatie en voor de risico's die de gemeente Lopik loopt op datalekken, bestuurlijke boetes of andere negatieve consequenties.

Beoogd effect is het op orde brengen van de informatieveiligheid zodat wordt voldaan aan de wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten normen.

 

Rapport Kritische Prestatie Indicatoren archief- en informatiebeheer 2017

De raad heeft kennisgenomen van de Rapportage Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) archief- en informatiebeheer 2017 en heeft unaniem ingestemd met de hiervoor in het Informatiebeleidsplan opgenomen maatregelen.

In de rapportage Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) archief- en informatiebeheer brengt de streekarchivaris verslag uit over de archief- en informatiehuishouding in onze organisatie. Uit de rapportage blijkt dat met name de digitale informatiehuishouding op meerdere onderdelen onvoldoende voldoet aan de archiefwet.
De gemeente Lopik heeft in overleg met de toezichthouders aangegeven de noodzakelijke maatregelen op te nemen in het Informatiebeleidsplan waarbij extra middelen worden gevraagd om de doelstellingen te kunnen realiseren.

 

Lokaal inrichtingsplan sociale werkvoorziening gemeente Lopik

De raad heeft het college in meerderheid opdracht gegeven om uitvoering te geven aan het ‘Lokaal inrichtingsplan Wsw van de gemeente Lopik'. Ook is ingestemd met het voorstel de financiële consequenties van het inrichtingsplan te verwerken in de Kadernota. Ten slotte heeft de raad een zienswijze gegeven op de conceptliquidatiebegroting van PAUW Bedrijven.

Op 26 september 2017 stemde de gemeenteraad in met de hoofdlijnen van het ‘Lokaal transformatieplan Wsw gemeente Lopik'. De voorstellen uit het transformatieplan zijn daarna verder uitgewerkt in een ‘Lokaal inrichtingsplan Wsw van de gemeente Lopik'.

Het college heeft op 20 februari het voorgenomen besluit genomen om het ‘Lokaal inrichtingsplan Wsw van de gemeente Lopik' vast te stellen en het plan en de bijbehorende bijlagen ter advisering voorgelegd aan de OR van PAUW, de OR van de gemeente Lopik en de Adviesraad sociaal domein Lopik (AsdL). De advisering vanuit de diverse OR'en en adviesraden hebben aandachtspunten opgeleverd die in lijn zijn met de voorgenomen implementatie. De adviezen hebben geen aanleiding gegeven om de plannen inhoudelijk bij te
stellen.

De voorstellen zijn erop gericht om de Wsw vanaf 1 januari 2019 op een nieuwe
manier uit te voeren. De GR PAUW wordt opgeheven en de Wsw-taken worden
in samenhang met andere onderdelen van de Participatie integraal en
toekomstbestendig uitgevoerd.

Krediet beschikbaar gesteld voor buitenruimte Lentehof

De raad heeft voor het herinrichten van het buitenterrein van de Lentehof en het gemeentelijk parkeerterrein unaniem een krediet beschikbaar gesteld van € 225.000. Het toegekende krediet wordt alleen ingezet als ook de woningcorporatie haar bijdrage van 60% in de kosten levert.

Op 2 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van het perceel Lentehof aan de Woningbouwvereniging Lopik voor een bedrag van € 315.000. In hetzelfde besluit heeft de raad besloten om het naastgelegen gemeentelijke parkeerterrein te herinrichten. In het raadsbesluit is ook besloten om het restant van het krediet, na aftrek van de kosten voor de herinrichting van de buitenruimte van de Lentehof, in te zetten voor de wijk Vogelenzang. Van het bedrag van de verkoop van het perceel Lentehof resteert nog een bedrag van € 147.000 voor het herinrichten van het parkeerterrein. Gelet op het benodigde krediet betekent dit dat er nog een extra bedrag van € 78.000 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht.

Jaarstukken 2017 vastgesteld

De raad heeft de jaarrekening 2017 unaniem vastgesteld. Het positieve rekeningresultaat ad € 829.092 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet wordt door het college van
burgemeester en wethouders over elk dienstjaar aan de raad verantwoording
afgelegd over het door haar gevoerde bestuur, onder overlegging van de
jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening vormt de verantwoording van de gerealiseerde doelen, zoals opgenomen in de begroting 2017.


Onderwijs-Zorg-Arrangementen

De raad heeft unaniem ingestemd het innovatiebudget jeugd en gezin in 2018 incidenteel te verhogen met € 30.000 voor de pilot onderwijs-zorg-arrangementen (OZA) voor Lopikse leerlingen.

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet (Jw) in 2015 werd ingezet op
transformatie van de jeugdzorg. De transformatiedoelen waren gericht op de
juiste hulp op maat, minder inzet van dure gespecialiseerde hulp, meer
samenhang en meer ruimte voor professionals.

Vanuit die gedachte zijn jeugdzorg en onderwijs de afgelopen jaren op zoek
gegaan naar een betere afstemming en samenhang tussen zorg en onderwijs.
Inmiddels wordt door het hele land geëxperimenteerd met het zoeken naar
verbindingen tussen onderwijs en jeugdzorg. Een van die experimenten zijn de
onderwijs-zorg-arrangementen, waarbij het kind en gezin begeleiding thuis en op
school krijgen, gericht op problematiek die zowel thuis als op school stagnatie in
de ontwikkeling tot gevolg kan hebben. Er is dan sprake van één hulpverlener die
in beide werelden (onderwijs en zorg) het kind en gezin begeleidt.

Het is de ambitie van Lopik om voor alle kinderen uit de gemeente Lopik
onderwijs beschikbaar te hebben op een voor hen passende school in de eigen
omgeving. Binnen het regulier basisonderwijs is dit ook daadwerkelijk mogelijk,
maar voor het SBO moeten kinderen gebruikmaken van een onderwijsaanbod buiten de gemeente. Kinderen die uitvallen uit het speciaal (basis)onderwijs lopen het risico om langdurig thuis te zitten.
Het beoogd effect van de pilot met onderwijs-zorg-arrangementen (OZA) is om uitval van leerlingen op het SBO te reduceren en ook om kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling zo goed mogelijk in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.

Wanneer deze pilot positief wordt beoordeeld, wil de gemeente Lopik OZA in Lopik ook inzetten voor kinderen die dreigen uit te vallen uit het regulier basisonderwijs of op de nominatie staan om door te stromen naar het speciaal basisonderwijs.

Chocolaterie Zuccotto

Meer informatie | Gemeente Lopik

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Jill’s City Spa
Van Lexmond Wonen
Fietsspecialist Panoven
Spelen Is Leren Just Play
City Bed IJsselstein