Alles van De Utrechtse Waarden
Bekijk de agenda
< augustus 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
31
 
 
 
1
2
3
4
32
5
6
7
8
9
10
11
33
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
35
26
27
28
29
30
31
 

Besluiten raadsvergadering Lopik 18 december 2018

Besluiten raadsvergadering Lopik 18 december 2018
Lopik Geplaatst 21 december 2018

U vindt hier o.a. de besluiten betreffende: Bestemmingplan Lopikerweg Oost 98a, eindrapportage Dorpshuis De Schouw, plan van aanpak Breed Sociaal Loket...

Na de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lopik worden de belangrijkste besluiten en bespreekpunten toegelicht via onderstaand bericht.

Bestemmingsplan Lopikerweg Oost 98a te Lopik vastgesteld

De raad heeft het bestemmingsplan ‘Lopikerweg Oost 98a te Lopik' unaniem vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de
staat van wijzigingen in de nota zienswijzen. Ook is unaniem besloten geen exploitatieplan vast te stellen.


Eindrapportage Dorpshuis De Schouw

De raad heeft kennisgenomen van de eindrapportage ‘Onderzoek optimale beheer- en exploitatievorm Dorpshuis De Schouw' en heeft in meerderheid gekozen voor variant 2 ‘De Schouw als ontmoetingscentrum'. Unaniem is besloten de kosten voor 2018 ad € 70.000. In meerderheid is besloten de kosten voor 2019 ad € 70.000 te dekken uit de algemene reserve. De raad heeft het college unaniem opdracht gegeven een overeenkomst op te stellen waarin vermeld staat onder welke voorwaarden extra subsidie over 2018 en 2019 beschikbaar wordt gesteld aan Stichting Dorpshuis De Schouw. In meerderheid is overeengekomen om uiterlijk in september 2019, op voorstel van het college, een besluit te nemen over het al dan niet aangaan van een nieuwe overeenkomst met Stichting Dorpshuis De Schouw voor de periode 2020 en verder. Ook is een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld het college opdracht te geven om nader te (laten) onderzoeken op welke wijze een meer commerciële exploitatie mogelijk is. Het amendement is verworpen.


Op 1 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot het uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve scenario's van exploitatie en beheer voor Dorpshuis De Schouw. Aanleiding van dit besluit is het structureel negatieve exploitatiesaldo van De Schouw en het verzoek aan de gemeente Lopik dit aan te vullen. Daarnaast speelt de negatieve beeldvorming onder inwoners en maatschappelijke organisaties van De Schouw. Doel van het onderzoek is te komen tot een duurzame exploitatie van het dorpshuis waarbij de maatschappelijke doelen centraal staan.

De eindrapportage ‘Onderzoek optimale beheer- en exploitatievorm Dorpshuis De Schouw' bevat 3 scenario's:

 1. het economische scenario;
 2. het maatschappelijke scenario;
 3. het transformatiescenario.

Het college adviseert de gemeenteraad te kiezen voor scenario 3. Dit scenario gaat uit van een pragmatische verandering waarbij het bereiken van maatschappelijke doelen gecombineerd wordt met scherpe bedrijfsmatige keuzes.

Binnen scenario 3 worden drie varianten gepresenteerd:

 1. de variant Activiteiten op afspraak;
 2. de variant Ontmoetingscentrum; 
 3. de variant Wijk(service)centrum.

Het college adviseert de raad te kiezen voor variant 2, De Schouw als ontmoetingscentrum. In deze variant wordt uitgegaan van een toegankelijk en laagdrempelig dorpshuis dat dienst doet als huiskamer van Lopik met een ruime openstelling van 's morgens tot 's avonds. Voor deze variant zijn functionele aanpassingen noodzakelijk. Volgens variant 2 wordt in de foyer een huiskamer-gevoel gecreëerd: de bar wordt verkleind, de bibliotheek en de foyer versmelten en met een diversiteit aan zitjes wordt ingespeeld op de beoogde variatie van het activiteiten¬aanbod. Ook is in deze variant een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers die functioneren als gastvrouwen en gastheren. De bar wordt bemenst door vrijwilligers. Deze inzet komt (deels) in de plaats van professionele ondersteuning. Daarbij is het nodig dat een vrijwilligerscoördinator begeleiding biedt en aandacht heeft voor de toerusting van vrijwilligers. De coördinator heeft een belangrijke rol in het binden en boeien van vrijwilligers bij De Schouw. Deze variant heeft eveneens de voorkeur van het bestuur van Stichting Dorpshuis De Schouw.


Plan van aanpak Breed Sociaal Loket (BSL)

De raad heeft unaniem ingestemd met het plan van aanpak Breed Sociaal loket (BSL).

De toegang van het sociaal domein in Lopik is volop in beweging. De afgelopen
periode zijn er diverse ontwikkelingen geweest en is er op verschillende punten
vooruitgang geboekt. RadarAdvies is gevraagd de toegang te onderzoeken en te evalueren. Vanuit het rapport van RadarAdvies is een aantal aanbevelingen geformuleerd. Daarnaast is er input gegeven op de toegang vanuit de cliëntervaringsonderzoeken en een aanbevelingsbrief. Tot slot is er een advies
ontvangen van de Adviesraad Sociaal Domein. Het resultaat van deze
documenten is in het plan van aanpak opgenomen en verwerkt.

Krediet Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2016-2018

De raad heeft kennisgenomen van het in 2019 voortzetten van de in de Uitvoeringsagenda voor 2018 genoemde projecten 1, 7, 10, 20 en 21. Unaniem is besloten het daarvoor resterende krediet in te zetten conform de najaarsnota. Voor project 12 (pilot Buurtgezinnen) wordt in 2019 een bedrag van € 21.500 toegevoegd aan het krediet Uitvoeringsagenda 2016-2018.
Uitvoeringsagenda 2016-2018

Begin 2016 is het transformatieplan Sociaal Domein Lopik 2016-2018 van start gegaan met als doel vernieuwend en innovatief om te gaan met de ontwikkelingen die op ons afkomen in het sociaal domein en de taken binnen het sociaal domein uit te kunnen blijven voeren. Het transformatieplan helpt om de benodigde veranderingen binnen het sociaal domein in Lopik vorm te geven. Dit transformatieplan loopt ten einde met de Uitvoeringsagenda 2018 als laatste jaar om projecten en experimenten vorm te geven.

Er is een groot aantal projecten succesvol.:

 • De Buurtkamer is een succesvol project met een groeiend aantal deelnemers.
 • Er is een contract aangegaan met Zorgbelang betreffende de Onafhankelijke Client Ondersteuner en er is flink ingezet op PR.
 • De vernieuwde website van het BSL wordt bijna gelanceerd.
 • Lopik werkt! is een succes waar we vooral veel van leren omtrent het samenwerken met verschillende partijen, kijkend vanuit het perspectief van de cliënt.
 • Het BSL is geëvalueerd.
 • Backoffice Wmo is ondergebracht bij de Regionale Backoffice Lekstroom.
 • Het onderwijsproject loopt goed en leerkrachten reageren positief.
 • De inwoners van de gemeente zijn tevreden met het aanbod laagdrempelig vervoer in de regio.
 • De WIL-generalist is geïntegreerd in het team BSL en de inwoners van de gemeente weten haar te vinden.
 • ‘16, 17, 18 en dan?' was een groot succes. Buurgemeenten willen dit naar voorbeeld van Lopik ook organiseren.

Een ander gedeelte van de projecten is nog in uitvoering. De volledige evaluatie van het transformatieplan 2016-2018 volgt bij de totstandkoming van het beleidsplan sociaal domein. Zes projecten (1, 7, 10, 12, 20 en 21) lopen nog en zijn nog niet in de begroting 2019 opgenomen. Deze projecten worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Project 12: Buurtgezinnen

In mei 2018 is Buurtgezinnen.nl gestart in de gemeente Lopik. Gezinnen die een hulpvraag hebben of overbelast zijn, worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Het tot stand brengen van de koppeling, het screenen van de gezinnen en het ondersteunen van de gezinnen wordt gedaan
door een coördinator van Buurtgezinnen.
Naast de coördinator die vanuit Buurtgezinnen werkt, is een medewerker van het Breed Sociaal Loket coördinator voor Buurtgezinnen binnen de gemeente. Na de start heeft zij ingezet op bekendmaking van Buurtgezinnen binnen de gemeente Lopik. Scholen, huisartsen en GGD zijn op de hoogte gebracht en er zijn folders verspreid bij kerken, supermarkten, scholen e.d. in de negen kernen van de gemeente. Daarnaast heeft zij gezorgd voor de bekendheid van Buurtgezinnen binnen het BSL. De medewerkers van het BSL komen regelmatig in aanraking met gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. Gezinnen mogen zichzelf ook zonder tussenkomst van het BSL aanmelden via Buurtgezinnen.nl.

Bij de start is afgesproken dat Buurtgezinnen in 2018 drie koppelingen zou verzorgen. Momenteel zijn er twee vraaggezinnen aan steungezinnen gekoppeld. De definitieve koppeling wordt één dezer dagen gemaakt. Een derde vraaggezin is door het BSL op het spoor gezet om zich aan te melden bij Buurtgezinnen.

 

Krediet Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

De raad heeft unaniem een bedrag van € 48.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.

Momenteel wordt er gewerkt aan het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein. De inwoners van de gemeente Lopik worden - middels een adviserende rol - betrokken bij dit beleidsplan; zij weten immers het best waar behoefte aan is en waar vraag naar is. 


Belastingverordeningen 2019 vastgesteld

De raad heeft de volgende verordeningen unaniem vastgesteld:

 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019;
 • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019;
 • Verordening op de heffing en invordering van Leges 2019;
 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019;
 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019;
 • Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2019;
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019;
 • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019.

 


Motie CU-fractie n.a.v. Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2019-2022

De raad heeft de motie naar aanleiding van het ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2019-2022' verworpen.

Met de motie wordt het college verzocht op basis van gemaakte analyses van lokale gezondheidsvraagstukken een Preventieakkoord Lopik over roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik te sluiten met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen, supermarkten, GGD en de zorg. In dit Preventieakkoord Lopik binden de gemeente Lopik en lokale partners zich aan beschreven doelen, maar ook aan verregaande nieuwe ambities.Initiatiefvoorstel CDA-fractie verkeerssituatie Rolafweg Zuid

De raad heeft unaniem ingestemd met het initiatiefvoorstel over het beëindigen van de onveilige verkeerssituatie aan de Rolafweg Zuid in Lopik.

De onveilige verkeerssituatie aan de Rolafweg Zuid in Lopik wordt beëindigd door het realiseren van een uitrit aan de kant van de tennisbanen waardoor op het parkeerterrein éénrichtingsverkeer kan worden ingesteld en door het aanleggen van een verhoging ter hoogte van de huidige inrit.
Het benodigde krediet van € 67.000 voor onder andere het aanleggen van de nieuwe uitrit, het aanbrengen van nieuw asfalt en het aanpassen van groen en straatwerk wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

Fietsspecialist Panoven

Meer informatie | Gemeente Lopik

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Wish Hairstyling
Spelen Is Leren Just Play
Fietsspecialist Panoven